• log in
  • create an account

Personal data processing information

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

1.       Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@pwsz.krosno.pl, lub pod numerem telefonu
(13) 43 755 26.

3.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia na studia.

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2201 z późn. zm.).

5.       Administrator będzie przekazywał Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa.

6.       Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państwa trzeciego.

7.       Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. W przypadku przyjęcia na studia okres przechowywania danych osobowych określa § 4 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016, poz. 1554 z późn. zm.).

8.       Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych.

9.       Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania Pani danych osobowych.

10.   Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Panu/Pani danych osobowych.

11.   Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

12.   Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych.

13.   Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

14.   Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

15.   Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Odmowa podania Pana/Pani danych osobowych bądź cofnięcie zgody na przetwarzanie skutkować będzie niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego na studia.

16.   Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, z siedzibą w: Rynek 1, Krosno, postępowania rekrutacyjnego
i przyjęcia na studia.