• zaloguj się
  • utwórz konto

4. Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Szczegóły
Kod P-RASN
Jednostka organizacyjna Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Forma studiów Podyplomowe
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów I, II lub III stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 225
Liczba ECTS: 60
Odpłatność: 1050 zł za semestr
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie oraz cześć zajęć realizowana w sposób zdalny

Rekrutacja trwa do dnia 5 lutego 2023

Planowany termin rozpoczęcia: luty 2023
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Adresaci:
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych kierunków innych niż rolnicze, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461) lub prowadzą gospodarstwo rolne i chcą ubiegać się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Ukończenie studiów podyplomowych stanowi jeden z warunków pozwalających na zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli na samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, o których mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461 i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz.U. 2012 poz. 109). Program oferowanych studiów podyplomowych w pełni wpisuje się w wytyczne niniejszego Rozporządzenia, gdyż obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji rolniczej a także ekonomiki rolnictwa, rachunkowości rolniczej oraz agrobiznesu i marketingu artykułów rolnych.

Charakterystyka studiów:
Program studiów obejmuje 225 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w cyklu dwusemestralnym. Przewidywane jest 12 dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) w okresie październik 2022 r. – czerwiec 2023 r. Program kształcenia spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2022, poz. 574).
Wykaz modułów tematycznych:
-Technologia produkcji roślinnej
-Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
-Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
-Agrobiznes i podstawy marketingu
-Rachunkowość rolnicza
-Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich
-Systemy informatyczne w produkcji rolniczej
-Ochrona roślin uprawnych
-Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin
-Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
-Technika rolnicza
-Podstawy kontroli weterynaryjnej

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zdobywania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Wymagania przyjęcia:
Na studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” jest złożenie (przesłanie) wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
-dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia, którą należy potwierdzić w sekretariacie),
-wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
-1 zdjęcie (format legitymacyjny)
Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Sekretariat Instytutu Zdrowia i Gospodarki
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Studia podyplomowe Rolnictwo
Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
Miejsce realizacji zajęć:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Rejestracja elektroniczna:
PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Magdalena Dykiel

Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 80 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl